Chúng tôi là De-Design

Hành trình kiến trúc của chúng tôi mang đầy sự khác biệt.

Chúng tôi là những người bạn trung thành với nhau. Chúng tôi có chung với nhau những giá trị cốt lõi: sự trung thành, sự chính trực và sự vui thỏa. Chúng tôi đã từng tham gia vào công việc xây dựng và thiết kế nhiều dự án khi chúng tôi làm việc cho các công ty lớn. Chúng tôi chia sẻ với nhau về ước mơ mang đến những giá trị khác biệt trong thiết kế kiến trúc và nội thất. Chúng tôi muốn lắng nghe những ước mơ và đi cùng những ước mơ của bạn. Chúng tôi có sự vui thỏa và chúng tôi thiết kế cho sự vui thỏa.

“De-Design”  – “Thiết kế cho sự vui thỏa”

We are De-Design

Our architecture journey makes a difference.

We are dear friends who are faithful to one another. We share core values in common: faithfulness, integrity and delight. We used to participate in many construction and design projects when we worked for large-sized companies. We share with each other the dream which creates unique values in interior architecture and design. We are always willing to listen to and company with your dreams. We take delight and for that reason we design for delight.

“De-Design”  – “Design for Delight”

Chuyển lên trên